รายงานจำนวน
   - กศน.อำเภอเมืองหนองคาย

   - กศน.อำเภอท่าบ่อ

   - กศน.อำเภอโพนพิสัย

   - กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่

   - กศน.อำเภอสังคม

   - กศน.อำเภอสระใคร

   - กศน.อำเภอเฝ้าไร่

   - กศน.อำเภอรัตนวาปี

   - กศน.อำเภอโพธิ์ตาก

   

 

ฐานข้อมูลการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ กศน.จังหวัดหนองคาย

Login Page

User Name
Password
 

แจ้งเพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลจากการสำรวจ:

- กรณีที่ได้ประเมินการรู้หนังสือของประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่คาดว่าไม่รู้หนังสือ
   ในข้อ 9. ระดับการประเมิน ให้ใส่ระดับการประเมิน 1 2 หรือ 3 หากไม่ได้ประเมินไม่ต้องใส่ระดับการประเมิน
- การกรอกที่อยู่ คนในตำบลให้กรอกที่อยู่ข้างบน ส่วนคนนอกตำบล(ตามสำเนาทะเบียนบ้าน)ให้กรอกข้างล่าง เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

 

 พัฒนาโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version2.0 ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.